គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com

​​​​កម្មវិធី​គណនាសំណង​ឥណទាន


: សំណងប្រាក់ដើមស្មើរៀងរាល់ខែ
: សំណងស្មើរៀងរាល់ខែ
: សំណងជាភាគរយនៃប្រាក់ដើម