គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម ជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទ ដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនសាធារណ ជនដែលមានលក្ខណសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ក្នុងគោលបំណងយកទៅអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យ         កសិកម្មជាលក្ខណគ្រួសារ ដែលមានដីកសិកម្មស្រាប់ជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីទិញដីកសិកម្មពង្រីក គ្រឿងចក្រ កសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ ពូជ ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម ឬទូទាត់ថ្លៃពលកម្មផលិតកសិកម្ម ឬ ថ្លៃពលកម្ម ប្រមូលកសិផល ។