គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com

គណៈគ្រប់គ្រង់ផ្នែកឥណទាន ចុះស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយ ទូទៅជាមួយអតិថិជនតាមជនបទ

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​ឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២០១៨​ ប្រធាន​ផ្នែក​ឥណទាន​បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ការងារ​ពី​ស្នាក់ការ​កណ្តាល​ សហការ​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​ងារ​នៅ​សាខារ​ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង បាន​ចុះ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​អតិថិជននៅ​​ក្នុង​​ខេត្ត​ពោធិសាត់​ស្រុក​វាលវែង​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អំពី​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ជូន​អតិថិជន​ដែល​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​សង់​ត្រឡប់​មកវិញ​លើ​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ខ្លួន​។

កម្រងរូបភាព