គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី